აღწერა

დე:ნოსტალგია [ ნოსტალგიის დეკონსტრუქცია ] – პერიოდული, რეტროსპექტული, კვლევითი, კრიტიკული, ორ-ენოვანი ჟურნალი.